9 Jan 2015: bokuto ni yoru kihon-waza keiko-ho (1, 2 & 3), ashisabaki, men uchi drills (2)

1/9/2015

Mazano Mesa

Begay sensei, Perry (shidou), Leo, Rebekah, Rachel, Michael, James, Kaz, Azure, Donovan, Yuhee, Nico, Michael

  1. bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho, waza 1, 2 and 3
    • Remember seme in waza 3
  2. ashisabaki, munenmuso
  3. men-uchi drills

    For more reading: