14 Jan 2015: kendo kata, bokuto ni yoru kihon waza, kihon enbu, jigeiko (3)

1/14/2015

North Domingo Baca Center

Begay sensei, Perry (shidou), Leo, Azure, Robert, Michael

  1. kihon uchi drills using bokken
  2. kendo kata (1, 2)
  3. bokuto ni yoru kihon-waza
  4. mawari men uchi drills
    • watch the right hand
  5. kirikaeshi
  6. uchi drills
  7. jigeiko

For more reading:

Published by

Michael Han

Keiko, keiko, and more keiko.

Leave a Reply