13 Mar 2015: reigi sahou, ashisabaki, kihon, jigeiko (18)

3/13/2015

Manzano Mesa Center

Begay sensei, Perry, Robert, Nico, Ahn, Yuhee, Leo, James, Kaz, Rebekah, Michael (shidou)

  1. reigi sahou (putting down and picking up shinai, sonkyo, aiki, ritsu rei, zarei, passing)
  2. ashisabaki (ayumiashi, okuriashi)
  3. kukan datotsu (nidan uchi, men, kote)
  4. oikomi (sayumen, shomen)
  5. kihon drills (men, kote, kirikaeshi)
  6. yakusoku uchikomi geiko
  7. jigeiko

For more information: