27 Oct 2017: kihon enbu, nihon kendo no kata

Begay sensei, Perry, Jeremy, Louis, Tyler, Michael @ Manzano Mesa Center

  • first half

Jeremy on kihon uchi drills w/ Michael

Louis & Tyler on ashi sabaki w/ Perry

  • second half

Perry & Michael on kihon kendo no kata

Jeremy, Louis, Tyler on kihon enbu

Published by

Michael Han

Keiko, keiko, and more keiko.