20 Mar 2015: debana kote, nuki dou (20)

3/20/2015

Manzano Mesa Center

Begay sensei, Donovan (shidou), Nico, David, Ahn, Robert, James, Kaz, Rebekah, Rachel, Michael

  1. ashisabaki
  2. sandan datotsu, kukan datotsu
  3. kihon uchi drills
  4. kirikaeshi
  5. yakusoku uchikomi geiko
  6. men – debana kote (aka de-kote)
  7. men – nuki dou
  8. jigeiko

Published by

Michael Han

Keiko, keiko, and more keiko.

Leave a Reply